Algemene voorwaarden

close menu

Onze verkoops- en leveringsvoorwaarden ed 05/2011

ALGEMEEN

 1. Deze verkoopsvoorwaarden vervangen alle reeds voorgaande voorwaarden.
 2. Wij wijzen alle verkoop- en/of aankoopvoorwaarden af welke uitgaan van de klant of leverancier, enkel onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
 3. De koper wordt geacht onze verkoopsvoorwaarden te kennen.
 4. De aan ons verstrekte orders zijn slechts geldig na onze schriftelijke bevestiging.
 5. Door ons een bestelling toe te vertrouwen, stemt de koper stilzwijgend in met onze verkoopsvoorwaarden.
 6. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand, betreffende schadegevallen voortspruitend uit het gebruik van onze
 7. Alle gegevens o.a. van technische aard, opgenomen in catalogi, prospectussen en commerciële documenten hebben het karakter van een benaderende aanduiding en zijn niet bindend, hetzelfde geldt voor eventuele demonstraties.
 8. Alle door ons ter hand gestelde studies, tekeningen en technische beschrijvingen, blijven onze eigendom en zullen als vertrouwelijk beschouwd worden door de koper. Zij mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming medegedeeld worden aan derden, noch gebruikt worden voor andere doeleinden dan deze voorzien voor de levering.
 9. Indien een artikel van onze verkoopsvoorwaarden strijdig is met de wet, dan zal enkel dit artikel als nietig beschouwd worden.

PRIJS

 1. Onze opgegeven prijzen zijn voor ons geenszins bindend.
 2. Al onze opgegeven prijzen zijn prijzen exclusief BTW, belastingen en taksen.
 3. Onze prijzen zijn steeds gebaseerd op levering af fabriek, dit houdt in: geladen op de vrachtwagen op de terreinen van de NV Stavelse Metaalbouw.
 4. Wij behouden ons het recht voor, bij stijging van prijzen zoals grondstoffen, kosten, lonen, heffingen, belastingen, wisselkoersen van vreemde munten, enz., onze prijzen overeenkomstig aan te passen. Zelfs indien de bestelling reeds schriftelijk door ons bevestigd werd.
 5. Meerwerken worden afzonderlijk in rekening gebracht, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag is gekend. Als meerwerk wordt beschouwd: al hetgeen dat in overleg tussen beide partijen, al dan niet schriftelijk vastgelegd,  meer geleverd, aangebracht of gepresteerd wordt.
 6. Verpakkingen zijn nooit in de prijs inbegrepen. Deze worden afzonderlijk aangerekend en worden niet teruggenomen.
 7. De kosten voor het lossen en/of laden van de door de klant toegeleverde stukken zijn niet in de prijzen inbegrepen.
 8. Eventuele schade aan toegeleverde goederen kunnen ons niet ten laste gelegd worden.
 9. Bestellingen waarvan de nettowaarde minder bedraagt dan 247,89 EURO worden automatisch verhoogd met 24,79 EURO administratiekosten.

LEVERTERMIJNEN

 1. Alle levertermijnen zijn enkel ter titel van inlichting. De opgave van de levertermijnen geschiedt zo nauwkeurig mogelijk, doch kan nooit als bindend worden beschouwd.
 2. Laattijdige levering kan voor de klant geen voorwendsel zijn om de bestelling te annuleren, om schadevergoeding te eisen, en evenmin om de betaling te weigeren of te wijzigen.
 3. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade ten gevolge van laattijdige leveringen.
 4. Indien bij levering op afroep de levertermijnen door de klant worden uitgesteld kunnen wij ten alle tijden de daartoe geleverde grondstoffen en de gepresteerde uren factureren.
 5. Zelfs indien de bestelling aanvaard werd met boeteclausules, kan geen schadeloosstelling aangerekend worden bij overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan: elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van  het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst, blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, maatregelen van overheidswege, brand en andere ernstige storingen in het  bedrijf van de opdrachtnemer of diens leverancier.

LEVERINGEN en PLAATSINGEN

 1. De goederen gelden ten aanzien van de levertermijn als geleverd wanneer de goederen of belangrijke onderdelen  ervan, een en ander ter onzer beoordeling, in onze werkhuizen  klaar zijn, of ter keuring of verzending klaar staan.
 2. Alle verzendingen gebeuren op risico van de koper, zelfs al wordt er franco bestemming geleverd. Indien niet anders schriftelijk vermeldt, gebeuren alle leveringen af fabriek.
 3. Wij, de NV Stavelse Metaalbouw zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade, aangericht aan onze producten, bij het lossen door en bij onze klant.
 4. De klant zorgt altijd voor het nodige materiaal zodat het lossen van de vrachtwagens in alle veiligheid kan gebeuren.
 5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen veroorzaakt tijdens werken ter plaatse, doordat zich bepaalde werknemers van de klant zich in de werkomgeving bevinden.
 6. De klant verbindt zich ertoe te zorgen dat alle veiligheidsvoorzieningen getroffen zijn, zoals het verwijderen van brandbare materialen bij lassen, enz.
 7. De klant voorziet de nodige plaats voor het kunnen uitvoeren van de nodige werken, min. 1 dag voor het aankomen van onze mensen, zodat deze dadelijk kunnen beginnen. Eventuele wachttijden worden aangerekend aan het uurtarief op dat moment geldig.
 8. Bij eventuele leveringen van installaties voorziet de klant alle eventueel te voorziene elektriciteit, water, lucht en telefoonleidingen, tot op de plaats waar de aansluitingen van  de installatie zich bevinden.
 9. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen met machines tijdens eventuele reparatiewerken, die door onbevoegde personen uitgevoerd worden.
 10. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een schadegeval wegens een verandering aan onze producten door de klant of door derden.

BETALINGEN

 1. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen vanaf factuurdatum, tenzij dit anders schriftelijk door ons werd bevestigd. Het trekken van wissels doet geen afbreuk hieraan.
 2. De goederen blijven onze volledige eigendom tot het volledige bedrag van de koopsom, met inbegrip van rente en kosten, aan de opdrachtnemer is betaald.
 3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot onverhinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventuele benodigde (de)montage.
 4. Bij niet betaling op de vervaldag wordt automatisch en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest aangerekend van 1,5%, vermeerderd met het op dat moment geldige tarief van het ‘kaskrediet’.
 5. Bij invordering van de verschuldigde bedragen wordt het bedrag vermeerderd met 20%, met een minimum van 24,79 EURO.
 6. Alle inning-, gerecht- en wisselkosten vallen steeds ten laste van de klant.
 7. Wij behouden ons het recht voor bestellingen te schorsen of te annuleren, wanneer blijkt dat de koper niet solvabel is of wanneer hij niet regelmatig betaalt.

KLACHTEN, GESCHILLEN, RECHTSPRAAK.

 1. Klachten dienen uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen na leveringsdatum in ons bezit te zijn per aangetekend schrijven. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 2. Bij eventuele geschillen is alleen de rechtbank van Veurne (B) bevoegd.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schendingen van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

WAARBORG

 • Wij zijn aan geen enkele waarborg gebonden, tenzij deze uitdrukkelijk per geschrift ware gegeven. De eventuele garantie wordt geregeld in onze bijzondere verkoopsvoorwaarden.
 • Buiten de garantie vallen:
  1. De niet in achtneming van bedienings- en
  2. Normale slijtage
  3. Montage en/of installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever.
  4. De toepassing van enig overheidsvoorschrift betreffende de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.
  5. In overleg met de opdrachtgever aangewende of gebruikte materialen, respectievelijk zaken.
  6. Door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.
 • Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie gebonden.
 • Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 • Indien er werkzaamheden gebeurd zijn aan de machine door personen die door Stavelse Metaalbouw niet werden gemachtigd, vervalt de garantie.
 • Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen of producten vervangt, worden de vervangen onderdelen of producten eigendom van de opdrachtnemer.
 • Ter zake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. De klant dient alle voorzorgen te nemen om milieudelicten te voorkomen en kan geen enkel verhaal maken of vergoeding eisen tegenover ons.
 2. De klant dient alle voorzorgen te nemen zodat de producten, gebruikt in en bij de machines, niet verloren kunnen lopen en bij eventueel ongeval kunnen opgevangen worden.
 3. De klant kan geen schadevergoeding vragen voor eventueel verlies aan product en eventuele recuperatiekosten.
 4. Bij eventueel productieverlies, door een defect van gelijk welke aard aan de machine, kan er geen schadeloosstelling geëist worden.
 5. Wij, Stavelse Metaalbouw NV, zijn verzekerd voor schade aan derden tot 2 478 935,25 EURO. Indien hogere bedragen vereist zijn, moet de klant een eigen verzekering voorzien, tenzij anders schriftelijk is overeen gekomen.

OVERNAME VAN MACHINES

 1. De overgenomen machines moeten door de verkoper grondig gereinigd zijn. Dit wil zeggen dat er geen chemisch afval mag aanwezig zijn, zoniet wordt dit op kosten van de verkoper verwijderd en verwerkt.